ΦΩΣ ανίκητο | LIGHT invincible

ΦΩΣ ανίκητο | LIGHT invincible

eternal and ephemeral

light origin & destiny

path & love

Light, you heart of the universe

Share This Post